Vyberte stranu

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov v internetovom obchode www.pawmeister.sk

Vážení návštevníci internetového obchodu www.pawmeister.sk, dovoľte nám informovať Vás, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako ich zabezpečujeme.

 

1. Správca vašich osobných údajov
Digital Advice s.r.o.
Gorkého 10
81101 Bratislava
IČO: 48123269
DIČ: 2120071184
IČ DPH : SK 2120071184

 

2. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel ich využívame?

– Objednávka bez registrácie
Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a
sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto
údajov si preto nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu
(oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť. Všetky osobné
údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho
zabezpečenia.

– Objednávka s registráciou (vernostný program)
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prihlasovacie meno a
heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované
pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke
registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako
registrovaný zákazník.

– Zasielanie informačných e-mailov
Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto
údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete
udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete dostávať informačné e-maily,
zaškrtnite checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.

 

3. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u
prevádzkovateľa máte právo:
– byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
– vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
– na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
– podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že
bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@panakei.sk.

 

5. Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu
trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania týchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej
doby po jeho ukončení. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii a súhlase s členstvom vo
vernostnom programe, uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10rokov. Prevádzkovateľ po
uplynutí doby uchovávania Vaše osobné údaje vymaže alebo skartuje. V prípade, že nám pošlete vaše osobné
údaje za iným účelom, tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované..

 

6. Prenášanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa
služby Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675
Spisová značka: C 154209, rejstříkový soud v Praze. Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe
v súlade s nariadením GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb
Shoptet.

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa
doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.
Balíková preprava, Geispoint, Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK 2023410301, IČO: 46 489 592,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo
21503/S ktorá ich spracováva na účel prepravy vami objednaného tovaru z internetového obchodu k vám.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko,
adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa
spracúva na účel zúčtovania, účtovníckej firme DANE 123 s. r. o. Záskalie 1894/44 020 01 Púchov, IČO
45319995, DIČ 2022927533, IČ DPH SK2022927533 podľa §7a, ktorá ich podľa sprostredkovateľskej zmluvy
spracúva na účel zúčtovania.

Prevádzkovateľ pre objektívne vyhodnocovanie spokojnosti s našimi službami využíva službu tretej
strany, Heureka.sk – Overené zákazníkmi, ktorá vám 10 dní po objednávke zašle formulár na ohodnotenie jej
spokojnosti s nákupom. Prevádzkovateľ poskytuje tieto osobné údaje v rozsahu ID objednávky, emailová adresa
a názvy zakúpených produktov. Nesúhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť pri odoslaní objednávky v
príslušnom checkboxe.

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do
krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Heureka.sk – Overené zákazníkmi: Heureka Shopping s.r.o.,
Karolinská 650/1, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

 

7. Vyjadrenie nespokojnosti

Ak nebudete spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na
adrese info@panakei.sk. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, k vašim
právam patrí aj možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava.

 

Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov nadobúdajú platnosť dňom 01.05.2019.